Brukervilkår

VILKÅR FOR PUBLISERING AV OMTALE PÅ STRØMSPAR.NO

Strømspar.no er en upartisk og nøytral forbrukertjeneste

Strømspar.no er en upartisk og nøytral forbrukertjeneste. Vi samler ikke inn omtaler på oppdrag fra strømleverandørene. Vi lar ikke noen strømleverandører på noen måte redigere, slette eller på annen måte manipulere omtaler brukerne sender inn. Unntaket er om en omtale skulle inneholde sensitiv informasjon eller bryte norsk lov.

Strømspar.no har nulltoleranse for fiktive omtaler

Vi påser at omtalene som publiseres hos Strømspar.no gjenspeiler et korrekt bilde av strømselskapene og produktene som omtales gjennom opplevelsene fra deres kunder. For å tilby våre brukere en upartisk sammenligning av høy kvalitet vil vi kvalitetssikre omtalene vi mottar. Vi har derfor utarbeidet noen generelle vilkår og retningslinjer for å kunne bruke vår tjeneste.

Kundeløfte

Strømspar.no er en uavhengig tjenesteleverandør av omtaler og erfaringer. Vi ønsker åpenhet og et transparent bilde av det norske strømmarkedet, vi lar derfor ikke strømselskapene få mulighet til å moderere innholdet på tjenesten, gitt at omtalen ikke inneholder sensitiv informasjon eller bryter norsk lov. Vi jobber for at omtalene og rangeringene som du finner på Strømspar.no gjenspeiler de faktiske forbrukererfaringene av strømmarkedet og strømleverandørene.

Betingelser for at du får godkjent din omtale

Ved å godkjenne vilkårene bekrefter du at du har lest og godkjenner våre vilkår for publisering av omtaler på strømspar.no.

  • Omtalen er basert på egne erfaringer
   Jeg bekrefter til at omtalen kun er basert på mine egne erfaringer, og at den ikke er skrevet på vegne av noen andre, og/eller at den baseres på andres erfaringer eller opplevelser.
  • Omtalen inneholder ikke
   – Personangrep eller andres navn eller kontaktinfo
   – Offentliggjøring av sensitiv informasjon
   – Banneord eller støtende ordbruk
   – Markedsføring for andre selskaper, produkter eller tjenester
  • Jeg mottar ikke godtgjørelse
   Jeg samtykker til at jeg ikke mottar noen form for godtgjørelse for å skrive denne omtalen. Med godtgjørelse menes det også deltakelse i konkurranser, premiering, betaling, rabatter, kundefordeler eller lignende goder og fordeler.
  • Jeg er ikke direkte tilknyttet selskapet
   Jeg er ikke er ansatt av dette selskapet direkte eller indirekte, eller av en konkurrerende virksomhet direkte eller indirekte. Jeg er ikke i direkte relasjon, eller i familie med noen som ansatt i selskapet. Jeg har ikke noe personlig forhold til selskapet, annet enn å eventuelt være, eller å ha vært en kunde av selskapet.

Strømspar.no kan publisere omtalen din

Ved å samtykke til vilkårene gir du fra deg omtalen, dets innhold og informasjon til Strømspar.no. Du samtykker til at Strømspar.no overtar alle rettighetene som er tilknyttet omtalen du har skrevet, og at Strømspar.no kan lagre, moderere, slette, fjerne, korrigere, publisere og distribuere informasjonen videre etter eget ønske.

Ved å akseptere vilkårene gir du Strømspar.no rett til å frastå fra å publisere, eller når som helst kunne slette eller fjerne omtalen din dersom vi mistenker at den er falsk eller strider mot våre til enhver tid gjeldende vilkår.

Vi forbeholder oss også retten til å foreta modereringer på omtalen. I de tilfeller dette skjer skyldes det normalt sensurering av sensitiv informasjon, grove skrivefeil eller bruk av banneord. Strømspar.no vil aldri foreta modereringer som i stor grad endrer budskapet eller tråden i omtalen.

Personvern

Ved å bruke tjenesten vår samtykker du også til våre vilkår for personvern.

VILKÅR FOR BRUK AV ANBUDSTJENESTE OG KOMMERSIELLT INNHOLD

Strømspar.no er utformet slik at forbrukere av strøm («kunden»), kan sende oss nærmere opplysninger om strømforbruk, nåværende strømavtale og preferanser ved bytte av strømleverandør («Forespørsler om tilbud») og få uforpliktende tilbud av inntil tre strømleverandører («Strømleverandørene») med beskrivelse av strømavtalen, vilkår og pris («Tilbud»). Nettstedet inneholder funksjoner som gjør at du blant annet kan gjøre følgende: Legge inn kontaktinformasjon, informasjon om ditt nåværende forbruk og situasjon samt angi dine preferanser ved bytte.

  • Strømspar.no er en tjeneste levert av CloudQ AS org: 924 352 922 MVA («heretter kalt Strømspar.no»)
  • Vår anbudstjeneste er helt kostnadsfri for forbruker.
  • Strømleverandørene vil ta kontakt med kunde på telefon og/eller e-post.
  • Ved å benytte deg av vår anbudstjeneste bekrefter du også at du samtykker til å bli kontaktet. Det gjelder også dersom du har registrert deg i reservasjonsregisteret.
  • Strømspar.no er ikke noen strømleverandør, og vi leverer ikke strøm til våre brukere. Slike tjenester tilbys utelukkende av våre Leverandører, og de har det fulle ansvaret for slike tjenester.
  • Du bør i alle tilfeller foreta egne undersøkelser med hensyn til om en Leverandør er egnet til å levere deg det beste produktet. Du bør ikke akseptere et Tilbud fra noen Leverandør uten å ha kontrollert dette grundig. Selv om vi håper at du blir fornøyd med de leverandørene du finner gjennom strømspar.no, bør du ikke engasjere noen leverandør dersom du er i tvil om dette.
  • Strømspar.no fraskriver seg et hvert ansvar dersom kunden ikke oppnår ønsket resultat.
  • All informasjon på strømspar.no må kun anses som generell veiledning.
 1. Vilkår for bruk av Strømspar.no
  • Ved å benytte deg av Strømspar.no aksepterer du de gjeldende betingelsene for bruk.
 1. Slik fungerer Strømspar.no
  • Strømspar.no er en kostnadsfri tjeneste som setter forbrukere i kontakt med utvalgte strømleverandører.
  • Ved å fylle ut anbudsskjemaet på Strømspar.no, deler du informasjon om dine behov til våre samarbeidspartnere. Deretter vil du motta uforpliktende tilbud fra inntil tre ulike strømleverandører.
  • Du vil på bekreftelsessiden etter registrering, få informasjon om hvilke leverandører som vil kontakte deg. Med mindre noe annet er avtalt, blir du kontaktet på telefon, e-post eller SMS, uavhengig av reservasjonsregisteret. Deretter foregår kontakten direkte mellom deg og leverandørene.
 1. Bruk av Strømspar.no
  • Det er ikke tillatt å utgi seg for å ha noen tilknytning til Strømspar.no, eller våre samarbeidspartnere, verken for offentligheten eller konkrete mottakere, uten at det foreligger en skriftlig avtale om dette. Alle leverandører som samarbeider med oss, har underskrevet skriftlige avtaler.
  • Misbruk av åndsverk, ikke offentlige opplysninger og/eller data om brukernes opplysninger gjennom innbrudd, hacking, virus og/eller annen skadelig kode anses som ulovlig, og vil anmeldes til politiet og/eller andre relevante etater. Misbruk vil sanksjoneres med et eller flere gebyr på minimum pålydende 90000 kr.
  • Det er ikke tillatt å utgi seg for å være en annen fysisk person, eller uberettiget late som om man handler på vegne av andre fysiske eller juridiske personer.
  • Ved mistanke om handlinger som strider med god skikk, for eksempel ved falske eller villedende henvendelser, kan Strømspar.no sperre tjenesten for den brukeren det gjelder og/eller anmelde forholdet til relevante etater.
 1. Ansvar og forholdet til leverandørene
  • Strømspar.no er kun en tredjepart som kun oppretter kontakt mellom brukerne og de aktuelle strømleverandørene. Dermed er vi ikke involvert i utarbeidelsen av tilbudene, eller de ytelser tilbudene gjelder.
  • Strømleverandørene er uavhengige av Strømspar.no, og vi kan således ikke garantere at de relevante leverandørene faktisk kontakter kunden med tilbud.
  • Bruken av Strømspar.no skjer på eget ansvar. Avtaler inngått mellom kunde og leverandør, og innholdet i dem, står utenfor strømspar.no sitt ansvarsområde. Strømspar.no har ikke ansvar for gjennomføringen, kvaliteten, eller lovligheten av avtalen, eller avtalens egnethet til det aktuelle formål. Strømspar.no har heller ikke ansvar for overholdelse av avtalt leveringstid, eller eventuelle tap brukeren måtte lide som følge av avtalen med leverandør, eller feil begått av denne. Strømspar.no tilstreber imidlertid å kun samarbeide med seriøse og pålitelige aktører. Samtidig ekskluderes leverandører som ikke følger opp inngåtte avtaler, eller på andre måter ikke lever opp til kravene Strømspar.no setter til kvalitet og pålitelighet.
  • Strømspar.no samarbeider med utvalgte, uavhengige leverandører. Vi kan derfor ikke garantere at tilbudene er markedets beste eller billigste.
  • Strømspar.no er ikke ansvarlig på vegne av brukeren eller leverandøren, for de skatte- og avgiftsmessige forhold som måtte oppstå ved bruk av Strømspar.no. Dette gjelder skatt, moms og/eller andre avgifter i forbindelse med leverandørens ytelser og kundens betaling.
 1. Immaterielle rettigheter
  • Samtlige immaterielle rettigheter relaterer seg til Strømspar.no og tjenestens eier, CloudQ AS. Herunder – men ikke bergrenset til – navnene «Strømspar.no» og «CloudQ», internettdomenet «Strømspar.no», varemerker i form av figur- og ordmerker, opphavsrett til materiale på hjemmesiden med mer. Disse tilhører CloudQ AS. Benyttelsen av Strømspar.no berettiger ikke brukere eller tredjeparter til noen form for kommersiell bruk av disse immaterielle rettighetene.
  • Benyttelsen av Strømspar.no gir heller ingen lisens til bruk av tredjeparters (inkludert leverandørenes) immaterielle rettigheter, herunder – men ikke begrenset til – opphavsrettigheter, varemerker og designrettigheter. Strømspar.no er ikke ansvarlig for uberettiget bruk av disse.
 1. Kommunikasjon
  • All kommunikasjon med Strømspar.no skjer elektronisk.
  • Ved benyttelsen av Strømspar.no blir ikke brukere meldt opp på nyhetsbrev.
  • Dersom det oppdages feil i oppgitt kontaktinformasjon har CloudQ og selskapets samarbeidspartnere, med hjemmel i samtykket tidligere gitt av brukeren, mulighet til å endre kontaktinformasjonen basert på offentlig tilgjengelig informasjon om brukeren.
 1. Personvern og persondata
  • Bruk av Strømspar.no er underlagt lover og regler om personvern, og Strømspar.no følger personvernforordningen (GDPR).
  • Opplysninger gitt i skjemaet brukes ikke til annet enn en videresendelse til relevante tilbydere, med det formål å innhente tilbud.
 1. Endringer
  • Vi forbeholder oss retten til å til enhver tid og uten forvarsel, gjøre endringer i brukervilkårene på Strømspar.no. Fortsatt bruk av Strømspar.no etter slike endringer er å betrakte som et samtykke til de endrede vilkårene.
  • Siste tidspunkt for oppdatering av brukervilkårene fremgår øverst på denne siden.
 1. Force Majeure
  • Strømspar.no er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, dersom mangelen kan tilskrives force majeure. Forhold utenfor Strømspar.no sin kontroll, og som Strømspar.no ikke kunne har forutsett ved avtalens inngåelse, anses som force majeure. Ansvarsfraskrivelsen består, så lenge de uforutsette hendelsene består. Eksempler på force majeure er naturkatastrofer eller usedvanlige naturforhold, terror, brann, oversvømmelse, hærverk, arbeidskonflikter, alminnelig vareknapphet, valuta- eller importrestriksjoner, eller utbrudd av en smittsom sykdom i et slikt omfang at det påvirker Strømspar.no’s muligheter til å oppfylle sine forpliktelser. Dette gjelder også mangler eller forsinkelser hos eventuelle underleverandører eller andre tredjeparter.
 1. Lovvalg og tvister
  • Bruk av Strømspar.no og enhver tvist som måtte oppstå som følge av dette, er underlagt norsk lov.
  • Tvister som måtte oppstå ved bruk av Strømspar.no skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan tvisten bringes inn for domstolene. Tønsberg tingrett er avtalt verneting.