Elsertifikater forklart på en enkel måte

Strømleverandørene kjøper inn elsertifikater basert på krav fra myndighetene. Det er myndighetene som bestemmer hvor mange elsertifikater som skal kjøpes inn, markedet bestemmer prisen.

Dersom man på forhånd ikke avtaler en pris på el-sertifikatene, vil som regel elsertifikatkostnaden være variabel. Ved en variabel elsertifikatkostnad har ikke forbrukeren kontroll over påvirkningen elsertifikatene har på strømregningen. Derfor anbefaler at elsertifikatkostnaden avtales på forhånd med leverandør, så du får full oversikt over dine strømkostnader. Elsertifikater betales som et ekstra påslag i øre pr kilowatt (kWh).

Alltid undersøk om din strømlevrandør fakturer rett

Elsertifikatkostnaden varierer fra strømleverandør til strømleverandør, ofte bakes den inn i strømprisen, uten at det fremgår tydelig hvor mye man eksakt betaler. Derfor er det viktig at du sjekker hva som står i avtalevilkårene. Elsertifikatkostnaden bør alltid avtales mellom forbruker og strømleverandør, og fremgå tydelig i avtalen. Elsertifikater bør ikke være høyere enn ca. 2 - 3 øre/kWh.

Støtteordningen som bidrar til en grønn planet

Ordningen med elsertifikater en Norsk-svensk støtteordning som skal bidra til økt produksjon av fornybar energi i Norge og Sverige. Elsertifikat ordningen ble startet i 2012, og er planlagt å økes gradvis hvert år frem til 2020, før den reduseres mot 2035.

Alle strømleverandører er pålagt å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel av sitt elektrisitetsforbruk. Kostnaden for elsertifikater videreføres deretter til kunden, og betales igjennom strømregningen.

I dag ser vi kostnaden for elsertifikater varier fra 2 øre/kWh til 6 øre/kWh avhengig av hvilken strømleverandør man benytter seg av. Det er store forskjeller mellom strømleverandørene, prisforskjellen kan utgjøre en vesentlig del av din totale strømpris.  Derfor er det viktig at du som strømkunde, avtaler et påslag som eksplisitt dekker elsertifikatkostnaden. Du bør også med jevne mellomrom kontrollere at avtalen overholdes og ikke strømleverandør har justert påslaget underveis i avtaleperioden.

Det er både utfordrende og tidkrevende å sette seg inn i el-sertifikatmarkedet. Vi kan slå fast er at det påvirker strømprisen du betaler. Forbruker bør være oppmerksom på at strømleverandørene i dag henter ut ekstra fortjeneste ved å overprise elsertifikatene.

Hvordan fungerer elsertifikatmarkedet i praksis?

Kraftprodusentene mottar ett elsertifikat for hver megawattime de produserer, maksimalt over 15 år.

El-sertifikatene selges i et marked der tilbud og etterspørsel bestemmer prisen. På denne måten får produsenten en ekstra inntekt i tillegg til kraftprisen.

Etterspørselen etter elsertifikater oppstår ved at kraftleverandører og enkelte strømkunder er pålagt ved lov å kjøpe el-sertifikater tilsvarende en viss andel (kvote) av beregningsrelevant strømforbruk.

Strømkunden betaler for utbyggingen av den fornybare kraftproduksjonen fordi elsertifikatkostnadene inngår i strømregningen.

Hvert år må den elsertifikatpliktige annullere el-sertifikater for å oppfylle sin elsertifikatplikt.

Velg en lavere strømpris – Utfordre din strømleverandør i dag